Skuteczny Samorząd – Integracja i rozwój

Spotkanie dla przedstawicieli samorządu Dolnego Śląska

Anna Borkowska

Psycholog, socjoterapeutka. Ekspert ds. Edukacji Cyfrowej w Zespole Programów Edukacyjno-Informacyjnych w NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Specjalista w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Trener, realizator programów profilaktycznych.

Uczestniczyła w międzynarodowych projektach z zakresu wychowania oraz profilaktyki uzależnień.

Jest autorką licznych programów szkoleniowych dla specjalistów, publikacji dotyczących profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, a także współautorką ogólnopolskiego Systemu oceny i rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego opracowanego w ramach programu European Drug Demand Reduction Action (EDDRA). Współpracuje m.in. z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Ekspert MEN w międzynarodowej grupie roboczej ds. przedwczesnego kończenia nauki (Early School Leaving) powołanej przy Komisji Europejskiej w latach 2011-2013.

Przez wiele lat kierowała Wydziałem Wychowania i Profilaktyki w Ośrodku Rozwoju Edukacji – centralnej placówce doskonalenia prowadzonej przez MEN.